Stručně o spoločnosti KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.

  Spoločnosť  KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. zaisťuje ťažbu, výrobu a predaj drveného kameniva do betónu, do bitúmenových zmesí, pre diaľničné a inžinierske stavby, kamenivo pre koľajové lôžko a reguláciu  vodných tokov.  Spoločnosť je súčasťou stavebného koncernu STRABAG SE, kde je výhradným výrobcom kameniva v Slovenskej republike.
V súčasnej dobe prevádzkuje 8 kameňolomov, 1 štrkovňu a 1 pieskovňu. Hlavnými prevádzkami sú kameňolomy Olcnava, Husiná a Vtáčnik..

Sme držiteľmi certifikátu systému riadenia 

Spoločnosť KSR-Kameňolomy SR, s.r.o. je oprávnená využívať pre svoje výrobky označenie zhody CE a je držiteľom certifikátu systému akosti  EN ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, EN ISO 14001:2015

KSR-Kameňolomy SR, s.r.o. kladie vysoký doraz na modernizáciu technologického zariadenia, priebežné prevádzanie rekultivácie vyťažených častí kameňolomov a tým trvalé zlepšovanie životného prostredia v ich okolí.

Naše ciele

   Cieľom spoločnosti je systematickým zvyšovaním kvality vyrábaného kameniva, pri zachovaní vysokej stability jeho akosti, zaistiť neustály rast objemu výroby a tým vo všetkých smeroch uspokojiť potreby zákazníka.

 

     Politika ISR – systém managmentu kvality, životného prostredia a bezpečnosti práce a ochrany zdravia v našej spoločnosti vychádza z celkových zámerov, ktoré je možné definovať ako požiadavku trvalého zlepšovania vo všetkých smeroch pôsobenia našej spoločnosti a tým upevňovanie postavenia našej spoločnosti na slovenskom trhu. 

Pre dosiahnutie tohto cieľa je formulovaná politika ISR nasledujúcim spôsobom:
V oblasti kvality - systematickým zvyšovaním kvality vyrábaného kameniva pri zachovaní vysokej stability kvality produkcie zaistiť neustály rast objemov výroby a tým vo všetkých smeroch uspokojovať potreby zákazníka.

Ochrana životného prostredia je prioritou. Rovnako ako je ťažba surovín je i ochrana životného prostredia neoddeliteľnou súčasťou riadiaceho procesu našej spoločnosti. Naša činnosť má vplyv na tvorbu krajiny, preto je sanácia a rekultivácia následkov ťažobnej činnosti samozrejmou súčasťou našej práce. Na tento účel budeme využívať vytvorené zákonné rezervy ale aj vlastné finančné prostriedky.

Zlepšovanie environmentálneho profilu prevádzok kameňolomov.
Znižovanie hodnôt hluku a prašnosti u existujúcich technológií   docielime ich  modernizáciou alebo  enviromentálnymi investíciami - postupným nahrádzaním zastaraných výrobných technológií novými technológiami, ktorých parametre hlučnosti a prašnosti sú na najvyššej možnej kvalitatívnej úrovni, ktorú dnešná moderná technika umožňuje a je v našich podmienkach ekonomicky dostupná (BAT).

Na prvom mieste v managemente bezpečnosti práce je prevencia. Budeme presadzovať prevenciu pri dodržiavaní zásad bezpečnosti práce vo všetkých činnostiach tak, aby sa predchádzalo možným úrazom a havarijným stavom – to súvisí tiež s nekompromisným vyžadovaním používania osobných ochranných a pracovných prostriedkov.

Zlepšovanie pracovného prostredia a hygieny práce.
Trvale budeme zlepšovať pracovné a hygienické podmienky na pracoviskách so zvýšenou expozíciou rizikových faktorov práce a preventívnymi opatreniami sa budeme snažiť eliminovať a znižovať mieru rizika možného ohrozenia pracovníkov. 

Úlohou všetkých riadiacich pracovníkov je angažovanosť pri zvyšovaní povedomia zamestnancov o hlavných otázkach integrovaného systému riadenia v oblastiach kvality, životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – sem patrí aj požiadavka prísneho dodržiavania právnych predpisov. 

 

 

 

Nájdite si
najbližšiu prevádzku:

Aktuality a správy