Stručně o společnosti KAMENOLOMY ČR s.r.o

 

     Společnost  KAMENOLOMY ČR s.r.o. zajišťuje těžbu, výrobu a prodej drceného kameniva pro betonové směsi, asfaltové směsi, silniční a inženýrské stavby, kamenivo pro kolejová lože a regulaci
vodních toků.
     Společnost je součástí stavebního koncernu  STRABAG SE, kde je výhradním výrobcem kameniva v České republice a patří k největším producentům kameniva v ČR.
      Firma prodává cca 65% produkce zákazníkům mimo koncern. V současné době provozuje v ČR 30 kamenolomů a 5 pískoven. Hlavními provozovnami  jsou kamenolomy Bohučovice, Podhůra, Lhota Rapotina a Mokrá.
     Společnost KAMENOLOMY ČR s.r.o. je oprávněna užívat pro svoje výrobky označení shody CE a je držitelem certifikátů systémů řízení kvality ČSN EN ISO 9001:2009 , bezpečnosti práce ČSN OHSAS
18001:2008 a životního prostředí ČSN EN ISO 14001:2005
     KAMENOLOMY ČR s.r.o. kladou vysoký důraz na modernizaci technologického zařízení, průběžné provádění rekultivace vytěžených částí kamenolomů a tím i na trvalé zlepšování životního prostředí
v jejich okolí.
     Cílem naší společnosti je systematickým zvyšováním kvality vyráběného kameniva, při zachování vysoké stability jeho jakosti, zajistit neustálý růst objemu výroby a tím ve všech směrech uspokojit
potřeby zákazníka.

     Politika ISŘ – systému managementu kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce o ochrany zdraví u naší společnosti vychází z celkových záměrů, které je možno definovat jako požadavek trvalého zlepšování ve všech směrech působení naší společnosti a tím upevňování  postavení na trhu v České republice.
Pro dosažení tohoto cíle je formulována politika ISŘ následujícím způsobem:
V oblasti kvality - systematickým zvyšováním kvality vyráběného kameniva při zachování vysoké stability kvality produkce zajistit neustálý růst objemu výroby a tím ve všech směrech uspokojovat potřeby zákazníka.
     Ochrana životního prostředí je prioritou. Stejně jako těžba surovin je i ochrana životního prostředí nedílnou součástí řídícího procesu naší firmy. Naše činnost má vliv na tvorbu krajiny, proto je sanace a rekultivace následků těžební činnosti samozřejmou součástí naší práce. K tomuto využíváme jak vytvořené zákonné  finanční rezervy tak vlastní finanční prostředky.
     Zlepšování environmentálního profilu provozoven kamenolomů.
Snižování hodnot hluku a prašnosti u stávajících  technologií docilovat jejich  modernizací, nebo  environmentálními investicemi - postupným nahrazováním zastaralé výrobní technologie technologií novou, jejíž parametry hlučnosti a prašnosti jsou na nejvyšší možné kvalitativní úrovni, kterou dnešní moderní technika dociluje a je v našich podmínkách ekonomicky dostupná (BAT).
Na prvním místě v managementu bezpečnosti práce je prevence. Budeme prosazovat prevenci při dodržování zásad bezpečnosti práce ve všech činnostech tak, aby se předcházelo možným úrazům a havarijním stavům – to souvisí také s nekompromisním vyžadováním používání osobních ochranných a pracovních prostředků.
Zlepšování pracovního prostředí a hygieny práce.
Trvale budeme zlepšovat hygienu práce na  pracovištích, jejichž hygienické limity  je  klasifikovaly do třetí kategorie zařazení prací, kde je zvýšené nebezpečí nemocí z povolání.
Preventivními opatřeními se budeme snažit eliminovat, nebo alespoň snižovat míru rizika potencionálního ohrožení pracovníka. 

Úkolem všech řídicích pracovníků je angažovanost při zvyšování povědomí zaměstnanců o hlavních otázkách integrovaného managementu v oblastech kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – sem patří také požadavek přísného dodržování právních předpisů. 

Najděte si
nejbližší provozovnu
Aktuality a zprávy
Smluvní dokumentace